A A A

Statut Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy

 

Treść statutu do pobrania w formacie .pdf -> STATUT

 

STATUT
Zakładu Gospodarki Zasobami Gminy
w Ornontowicach


ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy, zwany w dalszej treści „Zakładem”, jest jednostką budżetową Gminy Ornontowice utworzoną w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy oraz prowadzeniem kompleksowego systemu gospodarowania odpadami w Gminie Ornontowice, działającym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności:
• Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. nr 142
poz. 1591 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. nr 157 poz. 1240 z
późn. zm.),
• Ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy
i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 31 poz. 266 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (tekst jednolity Dz. U.
z 2011r. nr 45 poz. 236),
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. nr 185 poz.
1243 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.
z 2008r. nr 25 poz. 150 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008r. nr 223
poz. 1458 z późn. zm.),
• Ustawy z dnia 13 września 1996. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst
jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.),
• Niniejszego statutu.


§ 2

1. Zakład obejmuje swoim działaniem obszar Gminy Ornontowice.
2. Siedzibą Zakładu jest Gmina Ornontowice.


ROZDZIAŁ II
Przedmiot działania

§ 3

1. Zakład realizuje zadania publiczne Gminy obejmujące w szczególności:
   1) zarządzanie komunalnymi zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi,
   2) prowadzenie remontów zasobów mieszkaniowych i lokali użytkowych,
   3) realizacja polityki mieszkaniowej gminy,
   4) prowadzenie kompleksowego systemu gospodarowania odpadami,
   5) organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
   6) organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
   7) pobór opłaty za odbieranie odpadów komunalnych i przekazanie opłaty do budżetu gminy,
   8) prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych,
   9) przyjmowanie i magazynowanie odpadów pochodzących ze zbiórki odpadów niebezpiecznych,
   10) zarządzanie Gminnym Punktem Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych i Gminnymi Centrami Zbiórki Odpadów,
   11) prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi oraz odpadami zbieranymi selektywnie w tym niebezpiecznymi,
   12) nadzór nad gospodarowaniem odpadami komunalnymi, w tym realizacja zadań
powierzonych przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości,
   13) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
   14) udostępnianie na stronach internetowych informacji między innymi o :
      a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;
      b) miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady komunalne;
      c) sposobie gromadzenia odpadów zielonych i pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, osiągniętych w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania;
      d) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych wraz z informacją
o firmie prowadzącej punkty selektywnego zbierania odpadów oraz wskazaniem
godzin przyjmowania odpadów.
   15) prowadzenie analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji
możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi, w tym:
      a) możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych
oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania ;
      b) potrzeb inwestycyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi;
      c) kosztów poniesionych w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwieniem odpadów komunalnych;
      d) liczby mieszkańców.
   16) przeprowadzenia przetargów na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów,
   17) współpraca z instytutami badawczo-rozwojowymi i wiodącymi firmami krajowymi oraz
Unii Europejskiej, w zakresie poprawy efektywności funkcjonowania Zakładu pod względem ekonomicznym i technologicznym,
   18) realizacja innych czynności związanych z działalnością statutową Zakładu obejmujących
system gospodarowania odpadami i zasobami mieszkaniowymi w gminie.
2. Po uprzednim pełnym zaspokojeniu potrzeb Gminy Ornontowice w zakresie realizacji
zadań określonych w ust. 1, Zakład może prowadzić działalność poza obszarem gminy.


ROZDZIAŁ III
Organizacja Zakładu

§ 4

1. Zakład podlega Wójtowi Gminy Ornontowice, który sprawuje merytoryczny nadzór i kontrolę
nad jego działalnością.
Kierownik kieruje działalnością Zakładu na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez
Wójta Gminy.
3. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz oraz odpowiada za prawidłowe
prowadzenie Zakładu.
4. Kierownik Zakładu podejmuje decyzje w sprawach Zakładu po konsultacjach
z Wójtem Gminy lub samodzielnie, zgodnie z przepisami prawa i w celu wykonania zadań
Zakładu w ramach udzielonego pełnomocnictwa.
5. Kierownik zarządza Zakładem przy pomocy głównego księgowego.
6. Zakres obowiązków i odpowiedzialności Kierownika, głównego księgowego oraz
pracowników Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu zatwierdzony przez
Kierownika Zakładu.
7. Kierownik zatrudnia i zwalnia pracowników Zakładu.


ROZDZIAŁ IV
Mienie i gospodarka finansowa

§ 5

1. Majątek Zakładu jest własnością komunalną Gminy Ornontowice i jest mu przekazany na
podstawie protokołów przekazania w użytkowanie, a docelowo w trwały zarząd. Przekazany
majątek może być wykorzystywany przez Zakład jedynie do celów związanych z
wykonywaniem zadań statutowych.
2. Zakład prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się z budżetem Gminy Ornontowice na
zasadach ustalonych dla jednostek budżetowych.
3. Źródłem przychodów Zakładu są:
• środki z budżetu gminy,
• dochody ze sprzedaży usług oraz inne wpływy.
4. Wydatki Zakładu pokrywane są ze środków przekazywanych z budżetu gminy na konto
Zakładu.


ROZDZIAŁ V
Postanowienia końcowe

§ 6

1. W sprawach związanych z funkcjonowaniem Zakładu, a nie uregulowanych niniejszym
Statutem stosuje się obowiązujące przepisy dotyczące jednostek sektora finansów
publicznych.
2. Kierownik Zakładu ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie postanowień niniejszego
Statutu.
3. Zmiany w Statucie dokonywane są przez Radę Gminy Ornontowice, w tym samym trybie, co
jego nadanie.Opublikował: Michał Ciepły
Publikacja dnia: 04.06.2014
Podpisał: Michał Ciepły
Dokument z dnia: 12.02.2013
Dokument oglądany razy: 3 050