A A A

Zmiany w systemie odbioru odpadów zielonych

Zakład Gospodarki Zasobami Gminy informuje, że od dnia 1 lipca 2016r. bezpośrednio
z terenu nieruchomości będą odbierane maksymalnie trzy worki o pojemności 120l
z odpadami zielonymi podczas każdego odbioru tych odpadów zgodnie z terminami wskazanymi w harmonogramie odbioru. Pozostała ilość wystawionych odpadów zielonych
w dniu odbioru nie zostanie odebrana. Mieszkańcy mogą ją dowieźć we własnym zakresie
i na własny koszt do kontenerów rozmieszczonych przy Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, który znajduje się przy ul. Grabowej oraz przy ul. Okrężnej za boiskiem sportowym „Orlik”. Przypominamy mieszkańcom, że kontenery służą tylko i wyłącznie do zbiórki odpadów zielonych. Zabrania się wrzucania do kontenerów odpadów innych niż zielone, wrzucania odpadów zielonych razem z workami oraz pozostawiania odpadów
w workach przy kontenerach.
Dotychczas działające punkty odbioru odpadów zielonych przy ul. Zamkowej oraz Zwycięstwa z dniem 1 lipca 2016r. zostaną zlikwidowane w związku z powtarzającą się sytuacją pozostawiania odpadów zielonych w workach, wrzucaniem do pojemników odpadów innych niż zielone oraz dowozem odpadów spoza terenu Ornontowic. Od tego dnia zacznie obowiązywać zakaz wywozu odpadów zielonych do tych punktów.
Wprowadzenie opisanych zmian w odbiorze masy zielonej podyktowane zostało znaczącym wzrostem kosztów utrzymania czystości i porządku na terenie naszej gminy.
Wobec powyższego zachęcamy mieszkańców do stosowania w gospodarstwach domowych kompostowników, dzięki czemu będzie można w znaczący sposób ograniczyć ilości odbieranych odpadów zielonych.Opublikował: Michał Ciepły
Publikacja dnia: 01.07.2016
Podpisał: Michał Ciepły
Dokument z dnia: 01.07.2016
Dokument oglądany razy: 1 054